Convocatòria de les Beques Europa

Adreçades a complementar els ajuts d'altres intitucions que fomenten l'ampliació d'estudis en universitats estrangeres. Les beques estan adreçades a estudiants universitaris residents a l'Alt Camp que estan estudiant en qualsevol universitat.

Acte de cloenda de la convocatòria curs 2021-22. Sala d'actes del Convent del Carme.

Valls, 18 de novembre de 2022

 

Convocatòria curs 2023-24

La Fundació Ciutat de Valls convoca, per VINTÈ any consecutiu, les beques "Europa", d'acord amb les següents bases:

1. Destinataris: Estudiants universitaris residents en algun dels municipis de l'Alt Camp i que acreditin la concessió per al curs 2023-2024 d'una estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en qualsevol universitat estrangera, dins del marc de programes de mobilitat internacional, amb l'excepció dels estudiants que hagin estat beneficiaris d'aquestes beques en algun curs anterior. En queden exclosos els estudis de màsters no universitaris, de postgrau, d'extensió universitària i de doctorat, així com també les pràctiques que no tinguin reconeixement acadèmic i les pràctiques realitzades un cop acabats els estudis i que no tenen reconeixement acadèmic.

D'altra banda, també en queden exclosos els intercanvis que no suposin mobilitat física cap a altres països.

2. Quantia de l'ajut: Els estudiants becats percebran 150 euros mensuals mentre duri l'estada a la universitat estrangera, amb un màxim de sis mesos per estudiant.

3. Nombre de beques convocades: 16 beques amb un màxim de 6 mesos per beca. El nombre definitiu de beneficiaris dependrà de les respectives durades de l'estada internacional, de manera que es podrà ampliar el nombre de beneficiaris fins a completar el total de l'import econòmic pressupostat de la convocatòria.

4. Selecció dels estudiants: El Patronat de la Fundació Ciutat de Valls designarà la comissió de selecció encarregada d'avaluar les sol·licituds, la qual farà la proposta d'atorgament que serà presentada al patronat de la Fundació per a la seva aprovació. La decisió del Patronat de la Fundació Ciutat de Valls tindrà caràcter ferm i serà inapel·lable.

El prodeciment de concessió es farà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb les normes de valoració d'aquesta convocatòria, que tindrà en compte criteris de ponderació per branques de coneixement. Per ser seleccionat com a becari no n'hi ha prou amb complir els requisits exigits als sol·licitants, sinó que cal estar inclòs, dins la llista de prelació en què s'ordenaran les sol·licituds, fins al nombre definitiu de beneficiaris. Aquells estudiants que, en aquesta llista ordenada de prelació, ocupin una posició que superi el nombre de beneficiaris seleccionats quedaran en llista de reserva per a possibles baixes o substitucions.

Tindran preferència per optar a la beca, aquells estudiants que en el curs 2022-2023 hagin gaudit de beca per als seus estudis universitaris, dins la convocatòria de beques de caràcter general per a estudis post-obligatoris del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Per fer valer aquest dret caldrà que, en el moment de presentar la sol·licitud, aportin documentació acreditativa de la concessió de la beca esmentada.

El criteri d'ordenació de les sol·licituds tindrà en compte els mèrits acadèmics; per a la qual cosa, a tots els sol·licitants se'ls calcularà la qualificació mitjana ponderada dels crèdits avaluats en el curs acadèmic 2022-2023, expressada amb dos decimals. Si en el certificat acadèmic o expedient de l'alumne no hi consta la qualificació numèrica, es tindrà en compte la següent taula d'equivalència: Matrícula d'Honor: 10,0; Excel·lent: 9,0; Notable: 7,5; Aprovat: 5,5; Suspens: 2,5.

Per tal de ponderar les qualificacions per branques de coneixement, en el moment d'establir la llista de prelació en que s'ordenaran les sol·licituds, cadascuna de les qualificacions mitjanes ponderades dels sol·licitants vindrà afectada per un factor multiplicador equivalent al coeficient individual de cada àmbit d'estudi (CA) que li pertoqui, segons les dades més recents de què disposi l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca), corresponent a la seva convocatòria d'ajuts de Mobilitat Internacional (MOBINT).

Si és el cas, el criteri de desempat en la llista ordenada de prelació, serà: 1r, major percentatge de crèdits avaluats respecte dels crèdits matriculats; 2n, menor percentatge de crèdits suspesos respecte dels crèdits matriculats. En els càlculs de la qualificació mitjana ponderada i dels criteris de desempat no es prendran en consideració els crèdits de lliure elecció, la qualificació dels quals consti com a reconeixement.

Una vegada hagin estat baremades totes les sol·licituds, la Fundació Ciutat de Valls farà pública en la seva web (www.fcvalls.org) la puntuació final assolida per cadascuna de les sol·licituds, calculada segons el procediment establert en aquesta base i que servirà per establir la llista de prelació amb els criteris establerts en aquestes bases. La identificació de les peticions es farà per mitjà de les darreres xifres del corresponent NIF i la seva lletra.

5. Documentació: Els sol·licitants faran la seva petició segons el model facilitat per la Fundació Ciutat de Valls (que es pot descarregar de la web: www.fcvalls.org), a la que caldrà adjuntar la següent documentació:

*Fotocòpia del seu DNI/NIE

*Certificat d'empadronament del municipi de l'Alt Camp on resideixin de forma habitual. La data d'empadronament haurà de ser anterior a la data d'aquesta convocatòria.

*Certificat de la universitat de procedència fent constar que han estat seleccionats per realitzar una estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, dins un programa de mobilitat internacional per al curs 2023-2024 amb indicació de la durada de l'estada.

*Certificat de qualificacions acadèmiques, (o una còpia de l'expedient de l'alumne convenientment visat per la secretaria del centre universitari), on constin les dades dels crèdits i matèries realitzades durant el curs anterior (2022-2023).

*Si és el cas, documentació acreditativa de la condició de becari dins la convocatòria 2022-2023 de les Beques generals per a estudis post-obligatoris del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

A tenir en compte: A criteri del sol·licitant, la documentació amb les qualificacions acadèmiques podrà ser substituïda en el moment de presentar la sol·licitud per una còpia senzilla de l'expedient acadèmic, amb el compromís d'aportar una certificació oficial en el cas que, segons la resolució de la convocatòria, resulti beneficiari de l'ajut. L'aportació de la certificació acadèmica esmentada serà imprescindible per a la tramitació dels pagaments de l'ajut. El sol·licitant que decideixi finalment presentar només còpia senzilla de l'expedient acadèmic (no visada) caldrà que adjunti a la sol·licitud una declaració signada.

6. Presentació de propostes: Les sol·licituds es presentaran al Patronat de la Fundació Ciutat de Valls, carrer Jaume Huguet, 1, 43800 Valls, des del moment en què es publiqui la convocatòria i com a termini fins el dia 5 d'octubre del 2023, juntament amb la documentació requerida. Únicament es podrà ajornar la presentació de la certificació de qualificacions acadèmiques o expedient de l'alumne, per tal que hi constin les qualificacions definitives aconseguides en el curs 2022-2023. Aquesta documentació, en tot cas, s'haurà d'aportar abans del dia 5 d'octubre del 2023. Exhaurit aquest termini sense haver completat aquest tràmit, la sol·licitud quedarà anul·lada i el sol·licitant exclòs de la convocatòria.

7. Memòria de l'estada: Els estudiants que rebin la beca de la Fundació Ciutat de Valls hauran de presentar una memòria que valori la seva estada a la universitat de destinació pel que fa al seu aprofitament acadèmic. Aquesta memòria s'haurà de presentar, com a màxim, el mes posterior a l'acabament de la estada internacional i es lliurarà al Patronat de la Fundació Ciutat de Valls. L'extensió de la memòria no serà inferior a dos fulls DIN A4.

8. Pagament dels ajuts: Una vegada resolta la convocatòria els estudiants seleccionats hauran de complimentar i signar un document d'acceptació de la beca que els facilitarà de manera personalitzada la Fundació Ciutat de Valls. Quan la Fundació Ciutat de Valls hagi rebut aquest document degudament complimentat, es passarà al pagament dels ajuts que es realitzarà segons s'expressa a continuació:

Els estudiants rebran el 50 % de l’ajut una vegada acreditin la seva incorporació a la universitat de destinació, per a la qual cosa hauran d’enviar a la secretaria de la Fundació Ciutat de Valls, còpia del document acreditatiu on consti la data d’aquesta incorporació. La resta de l’import de la beca es pagarà quan hagin presentada la memòria de valoració de l'estada juntament amb el document emès pel centre de destinació on consti la data de finalització de l’estada internacional.

En tot cas, l'import a rebre en el segon termini de pagament es recalcularà d'acord amb la durada real de l'estada de mobilitat internacional, i sempre sense ultrapassar el nombre de mesos inicialment becats. Si resulten fraccions de mes, es tindrà en compte el següent criteri: Entre 1 i 10 dies = 50 € // Entre 11 i 20 dies = 100 € // Entre 21 i 31 dies = 150 €.

9. Tractament de dades:

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement dels possibles sol·licitants que les dades de caràcter personal seran incorporades i tractades en un fitxer de dades de caràcter personal denominat “Beques Europa”, responsabilitat de FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS. CIF G43050269 i seu social a carrer Jaume Huguet núm. 1 (Antic Hospital de Sant Roc), 43800 Valls (Tarragona).

La finalitat d'aquest tractament és la de gestionar la tramitació de les sol·licituds presentades i els corresponents pagaments als beneficiaris seleccionats, així com fer-los arribar informació de les activitats i projectes de la Fundació i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

També s'informa als estudiants seleccionats que, durant l'acte de cloenda de la convocatòria de beques, es faran fotografies i/o enregistraments per mitjans audiovisuals, que la Fundació Ciutat de Valls podrà difondre ja sigui en la premsa escrita, en publicacions i en la pàgina web de l'entitat, o en d'altres mitjans de difusió.

Conforme allò disposat a la normativa esmentada, es podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran d’adreçar-se a: FUNDACIO CIUTAT DE VALLS, C/ Jaume Huguet n.1 (Antic Hospital de Sant Roc) 43800 VALLS (TARRAGONA).

Valls, 18 de juliol del 2023

ESTUDIANTS BECATS 2021-22:
Neus Armenjach Martínez, Robert Besora Vidales, Francesc Bonet Ramon, Mònica Borrull Domingo, Pau Bové Ferré, Laura Caro Fonseca, Pau Cartanyà Caro, Laia Cubos Rodríguez, Carla Farré Molina, Josep Ramon Fernández Rull, Antoni Ferré Abad, Martí Garcia Carmona, Mònica Gils Anguela, Aniol Gironès López, Eva Magaña Herrero, Laura Nolla Sabater, Anna Núñez Roig, Enric París Domingo, Sílvia Pascual Fontanilles, Elisenda Plana Armengol, Geda Requena Gatell, Esther Roca Fàbregas, Marina Rubio Oliva, Elsa Sampedro Linares, Marta Segarra Sánchez, David Vargas Magriñá.


Països de destinació:
Finlàndia, EUA, Islàndia, Irlanda, Suècia, Xina, Regne Unit, Països Baixos, Alemanya, República Txeca, Grècia, Polònica, Bèlgica, Holanda, Itàlia, Corea del Sud.

 

BECATS ANYS ANTERIORS