Objectius

 

La Fundació Ciutat de Valls basa el seu treball en l'assoliment d'uns objectius proposats pel Patronat durant el cinquantè aniversari de la constitució de la Fundació. Aquest objectius han de permetre a la FCV col·laborar en el desenvolupament social i cultural de Valls i l'Alt Camp. Els objectius es divideixen en dos grans blocs:

 • Objectius de promoció de Valls i l'Alt Camp

  Salvaguarda i protecció del medi natural de l'Alt Camp

  Difusió de la imatge de Valls i de la pròpia Fundació

  Identificació i recuperació del patimoni històric, monumental, artístic i documental de Valls

  Promoció de l'activitat i el progrés econòmic de Valls

 • Objectius de foment de la vinculació Ciutat-Ciutadà

  Foment del reconeixement de les activitats de cohesió i progrés social, d'investigació, d'innovació i creativitat.

  Establiment d'una col·laboració amb altres institucions análogues en les seves finalitats.

  Foment del reconeixement al treball destacat de ciutadans de Valls i l'Alt Camp.

 

 

Eixos d'actuació

 

 

L'assoliment dels objectius de la Fundació Ciutat de Valls es fa via els eixos d'actuació que el Patronat de la Fundació, amb l'assessorament del Consell Consultiu, du a terme en la seva activitat. Alguns d'aquest eixos d'actuació estan en fase d'execució, d'altres encara s'han d'engegar.

 

En fase d'execució:

 • Organització d'activitats corresponents als llegats/premis Cristina Requena i Giró de periodisme, Ramon Barbat i Miracle d'artesania i Guasch-Coranty d'art, Lear de tecnologia, Rodon-Giró d'història, etc.
 • Participació en la coordinació de la Nit de Premis de Valls.
 • Suport al desenvolupament de l'Institut d'Estudis Vallencs-pla "IEV-Versus XXI" d'impuls d'aquesta institució cultural.
 • Suport al funcionament de les oficines del Consorci Prouniversitari Alt Camp.
 • Foment de l'estudi d'una diagnosi comarcal per àmbits que ajudi a corregir problemes de la comarca.
 • Convocatòria de Beques per a estades a l'estranger d'estudiants universitaris per ampliació d'estudis.
 • Col·laboració amb el servei d'atenció domicilària del Pius Hospital de Valls.

 

Per iniciar el seu desenvolupament:

 • Foment de les aportacions de fons documentals a l'Arxiu Municipal i al Museu de Valls.
 • Foment del reconeixement de Valls i l'Alt Camp als ciutadans que han destacat.
 • Creació de fons per a la conservació, rehabilitació i restauració del patrimoni arquitectònic.
 • Potenciar projectes que impulsin el paper comarcal de l'Hospital de Valls.