FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS

XXXIV PREMI RODON-GIRÓ
Treball d'investigació històrica sobre Valls i l'Alt Camp

 

La Fundació Ciutat de Valls convoca aquest premi destinat a un treball d'investigació històrica sobre Valls i la comarca de l'Alt Camp.

Bases

1- PARTICIPANTS
Els interessats hauran de fer arribar a la seu de la Fundació Ciutat de Valls, Antic Hospital de Sant Roc, plaça U d'Octubre, 1, 43800 Valls, abans del 31 de març de 2022, la següent documentació:

- Currículum personal
- Fotocòpia del DNI, adreça i telèfon de contacte.
- Un projecte de treball d'investigació històrica sobre Valls i l'Alt Camp. En aquest projecte, del qual se n'han de lliurar tres còpies, se citaran les fonts i la bibliografia sobre la qual es treballarà i tot el material a utilitzar, així com els possibles arxius a visitar. S'inclourà un calendari global d'execució del treball, comptant que la data límit serà el dia 1 d'abril de 2023.

2- DOTACIÓ
La dotació de la borsa serà de 1.200 euros, dels quals se n'abonarà el 20% en el moment en què es doni a conèixer el veredicte, un 30% a la presentació de la meitat del treball i la resta en el moment de lliurament de l'estudi complet.

3- TREBALL
El treball ha de ser redactat en català, mecanografiat a doble espai, per una sola cara i amb fulls DIN-A4. Tindrà una extensió mínima de 50 fulls. Se n'hauran de lliurar, un cop redactat, tres còpies en paper i una en suport digital.

4- JURAT
El jurat estarà format per Joan M. Thomas Andreu, Francesc Murillo, Elisabeth Baldor Abril i Jordi París Fortuny (en representació de la Fundació Ciutat de Valls), que actuarà com a secretari.

5- VEREDICTE
El jurat farà pública la decisió de la concessió de la borsa en el mes de maig de 2022 i el seu lliurament oficial s'inclourà dins la Nit de Premis 2022 de Valls.

6- ALTRES QÜESTIONS
El jurat podrà aconsellar la reelaboració d'alguns apartats del treball si ho considera adient.
La Fundació Ciutat de Valls podrà reclamar les quantitats lliurades, en el cas que es produís algun incompliment d'aquestes bases.

7- PUBLICACIÓ DEL TREBALL
La Fundació Ciutat de Valls té prevista la publicació del treball per si mateixa o mitjançant cessió a tercers. La concessió de la borsa implica la cessió dels drets d'autor de la primera edició. En qualsevol cas, si l'edició no s'hagués fet durant l'any 2025, l'autor podrà publicar el treball o cedir-ne l'edició a tercers, fent constar a la portada: "XXXIV Premi Rodon-Giró, 2021. Fundació Ciutat de Valls".

8- PARTICIPACIÓ
El veredicte del jurat serà inapel·lable, i la participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les bases i altres resolucions no previstes que el Jurat pugui determinar. El veredicte es farà públic a través de la premsa i també es podrà consultar a la pàgina web de l'entitat convocant: www.fcvalls.org

9- RECUPERACIÓ DE TREBALLS
Durant els dos mesos següents a la publicació de la concessió de la borsa es podran retirar els projectes no seleccionats. Passat aquest termini, quedaran a disposició de la Fundació Ciutat de Valls.

10- FISCALITAT
El premi està sotmès a les retencions legalment establertes.

VALLS, desembre de 2021

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es demanarà autorització als participants en la convocatòria del premi per tal que les seves dades personals puguin ser incorporades en un fitxer anomenat Premi Rodon-Giró, responsabilitat de la FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS. CIF: G43050269, i seu social a la plaça de l'U d'Octubre, núm. 1 (Antic Hospital de Sant Roc), 43800 Valls (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament i/o fitxer és gestionar la tramitació de la convocatòria del premi, així com fer arribar informació de les activitats i projectes de la Fundació. Aquestes dades no seran trameses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar. En qualsevol cas, els autoritzants podran indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a la Plaça de l'U d'octubre, núm. 1 (Antic Hospital de Sant Roc), 43800 Valls (Tarragona), o bé per correu electrònic a fcv@fcvalls.org. S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així ho consideren els atorgants, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.